Üyelik Sözleşmesi

www.websitevitrini.com’u (bundan böyle websitevitrini olarak anılacaktır.) ziyaret eden kullanıcılar ve siteye üye olan kullanıcılar aşağıdaki kullanım şartları sözleşmesini okumuş, anlamış, kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Websitevitrini Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), Kuysoft Bilişim Hiz. ve Tic. Ltd. Şti. ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin, Websitevitrini’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Websitevitrini’ne üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve site’de sunulan hizmeterden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Alıcı: Site’de sunulan ürün/hizmeteri kullanmak suretiyle, satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcı

Satıcı: Site’de sunulan Hizmeteri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcılara yönelik olarak satışa arz eden Kullanıcı

Kuysoft: Kuysoft Bilişim Hiz. ve Tic. Ltd. Şti.

Websitevitrini: www.websitevitrini.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Websitevitrini Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Kuysoft tarafından, Websitevitrini içerisinde ortaya konulan uygulamalar, Kuysoft, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmeterinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Kuysoft tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Kuysoft tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu duyuru panosundan Kullanıcılara duyurulur.

Güvenli Satış Sistemi: Alıcı ve Satıcı arasında akdedilmiş olan satış akdinin ödemeye ilişkin kısmının ifa edilmesine yönelik olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde, Kuysoft tarafından sağlanan Hizmet

Güvenli Hesap: Güvenli Satış Sistemi Hizmet’inin ifa edilmesi için, Kuysoft tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesap

Ürün: Site’de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet

Hemen Al: Satıcının Ürün bedelini sabit olarak belirlediği fiyatlama modeli

3. Sözleşmenin Kapsamı

  • Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Websitevitrinin’de sunulan Hizmeterin, bu Hizmeterden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.
  • Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Kuysoft tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.
  • Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Kuysoft tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Hizmet Şartları

  • Üyelik, Websitevitrini’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Websitevitrini’ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine Website tarafından otomatik gönderilen ‘link’e’, Kullanıcı’nın girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
  • Site’ye üye olabilmek için, onsekiz yaşını doldurmak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtildiği gibi, Kuysoft tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Onsekiz yaşını doldurmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi gereğince, Kuysoft tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Websitevitrini kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitevitrini üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

5. Yükümlülükler

5.1 Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Websitevitrini’nin Hizmeterinden faydalanırken ve Websitevitrini’deki Hizmeterle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Websitevitrini’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Kuysoft’un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Kuysoft’tan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcıların Kuysoft tarafından sunulan Hizmeterden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Kuysoft’un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) Kullanıcılar, Websitevitrini dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kuysoft, Kullanıcılar tarafından Kuysoft’a iletilen veya Websitevitrini üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

e) Kullanıcılar, Kuysoft’un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Kuysoft’un sunduğu Hizmeterden yararlananlar ve Websitevitrini’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitevitrini üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Websitevitrini dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Kuysoft ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Websitevitrini dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Kuysoft ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kuysoft, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitevitrini üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

g) Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Websitevitrini’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Kuysoft’un, Kuysoft çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Kuysoft, Kullanıcılar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

h) Kullanıcılar Websitevitrini’de satışa arz ettikleri Ürünler’in alış ve satışı ile ilgili işlemlerde işbu Sözleşmede yer alan bazı haller saklı kalmak kaydıyla Güvenli Satış Sistemi’ni kullanmak zorundadırlar.

ı) Kullanıcı, Kuysoft’un Websitevitrini üzerinden gerçekleştireceği her türlü çekiliş kapsamında, çekişlilere katılmaya hak kazanan kullanıcıların, kullanıcı bilgilerini kampanya ve çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple Kuysoft’dan her hangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

i) Kullanıcılar Websitevitrini üzerinde yer alan kendi üyelikleri veya tanıdıklarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Websitevitrini’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Kuysoft’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder. .

j) Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Websitevitrini’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

k) Kuysoft, Kullanıcıları’na kendi inisyatifleri doğrultusunda, Kuysoft tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkan sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil Websitevitrini’nin faaliyet gösterdiği her mecrada Kuysoft tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

l) Kullanıcı, Kuysoft’un Websitevitrini’ye ilişkin mobil uygulamasında kredi kartı bilgileri şifrelenmiş şekilde Kullanıcının kendi cihazına kaydetmesine olanak verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, cihazın çalınması, kaybolması veya yetkisiz kişilerin eline geçmesinden dolayı Kuysoft’un herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2Alıcı’ların Hak ve Yükümlülükleri

a) Alıcı, ‘Hemen Al’ ile Ürün’ü satın almak amacıyla talepte bulunması ile ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını  usullerini de kabul etmiş sayılır.

b) Alıcı Ürün bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra satıcının belirlediği iş günü +24 saat içinde Satıcı, Websitevitrini’ye iş sonucunu teslim etmesi gereklidir.

c) Alıcı, Websitevitrini’de Satıcılar tarafından satışa arz edilen Ürünler’in ayıplı ve/veya kaçak ve/veya Yasaklı Ürünler’den olup olmadığını, niteliği, orjinalliği, Ürün’ün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Ürün’ün aslı ile ilgili Kuysoft’un bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.

d) Alıcı, Websitevitrini üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Satıcının Ürün’ü satmaktan ve teslim etmekten vazgeçmesi veya Ürün’e verilen tekfileri iptal etmesi halinde, bu durumdan ötürü Kuysoft’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Kuysoft’dan, satın almaya çalıştığı Ürün’ün veya muadilinin, her ne suretle olursa olsun tedarikini veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Alıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tarif edilen şartların oluşması halinde Satıcı’ya havale edilmesi için Güvenli Hesap’a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı tarafından işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.1.1 (d) maddesinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra, Satıcının Kuysoft’a bildirdiği banka hesabına transfer edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap’ta bulunan Alıcı’nın parası üzerinde Kuysoft’un Alıcı adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Alıcı, Websitevitrini’de Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik çerçevesinde Kuysoft’un kendisine ait kullanıcı bilgilerini kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Alıcı, Kuysoft’un ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme’den kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkta taraf olmayacağını; ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşmeye ve/veya satım konusu Ürün’e ilişkin her türlü talebinin tek muhatabının Satıcı olacağını; bu taleplerle ilgili Kuysoft’un herhangi bir yasal sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

h) Alıcı, Satıcı ile arasındaki satım akdinin tarafı olmayan ve gerek satım ilişkisiyle ve satım konusu Ürün ile ilgili herhangi bir işlem, taahhüt ve yükümlülükte bulunmayan Kuysoft’un, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı, mecra kuruluşu ve sair her ne nam altında olursa olsun, hiç bir işlem, taahhüt ve yükümlülüğü olmadığını; Satıcı ile arasındaki ön bilgilendirme formunun ve mesafeli sözleşmenin tarafı olmadığını onaylar, anlar ve kabul, eder.

5.3 Satıcıların Hak ve Yükümlülükleri

a) Satıcı, Websitevitrini’de satışa arz ettiği Ürün’ün/Ürünler’in mülkiyetinin kendisine ait olduğunu ve/veya mülkiyeti devretmeye yetkili olduğunu ve Ürün’ün/Ürünler’in kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Satıcı, Websitevitrini’de satışa arz edeceği bir Ürün’ü, ‘Hemen Al’ seçeneğini kullanarak, önceden açıkladığı sabit bir fiyatla veya Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile satışa sunma ve satma hak ve yetkisine sahiptir. Satıcı, Açık Artırma Benzeri fiyatlama modeli ile yaptığı satışlarda da Alıcı’nın ‘Hemen Al’ seçeneği ile ürün bedelini ödeyeceğini kabul etmesi ve Güvenli Hesap’a parayı göndermesi halinde, Ürünü almaya hak kazandığını ve kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Alıcı’nın Ürün bedelini Güvenli Hesaba ödemesini yaptıktan sonra, 3 iş günü +24 saat içinde Websitevitrini’ye Ürün’ün gönderi bilgilerini girmesi gerekmektedir
c) Satıcı, satışa arz ettiği Ürün’ün/Ürünler’in, Yasaklı Ürünler de dahil olmak üzere, Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerince belirlenen veya Websitevitrini’nin belirli yerlerinde belirtilen, Websitevitrini’nin ve Websitevitrini’de sunulan Hizmeterin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki mevzuata uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, Alıcı’nın ürünü teslim alıp, Güvenli Hesap’taki Ürün bedelinin Satıcının hesabına iletilmesi için Kuysoft’a işlem talebinde bulunabileceğini; veya Satıcı tarafından kendisine gönderilen Ürün’ü kabul etmeyerek, ürünü Satıcı’ya iade edebileceğini ve Ürün bedelinin kendisine iade edilmesi için Kuysoft’a işlem talebinde bulunabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Satıcı, Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca, Ürün’ü zamanında, hasarsız, Websitevitrini’de belirttiği niteliklere uygun ve ayıptan ari olarak göndereceğini ve teslimini sağlayacağını; Ürün’ün Alıcı’ya satışı, mülkiyetinin ve ilgili haklarının devri ile yükümlülüklerin sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Satıcı, Alıcı’nın kendisine havale edilmesi için Güvenli Hesap’a gönderdiği satış bedelinin, KDV dahil Hizmet bedeli komisyonu kesildikten ve Alıcı’nın işbu Sözleşme’nin 5.1.1(c) maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra Satıcının Kuysoft’a bildirdiği banka hesabına havale edileceğini; bu süreçte, Güvenli Hesap’ta bulunan Alıcı’nın parası üzerinde, Kuysoft’un kendi adına hiçbir işlem ve tasarrufta bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

g) Satıcı, Websitevitrini üzerinde gerçekleşmekte olan alım-satım sürecinin herhangi bir aşamasında ve her ne sebeple olursa olsun, Alıcı’nın Ürün’ü almaktan vazgeçmesi halinde, bu durumdan ötürü Kuysoft’un hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü olmayacağını; Websitevitrini’de, satmaya çalıştığı Ürün’ün, her ne suretle olursa olsun, alımdan vazgeçen Alıcı’nın oluşturduğu alış şartları üzerinden bir başkasına satılmasını veya buradan hareketle herhangi bir tazminat ödenmesini talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

l) Satıcı, işbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hükme aykırılığı halinde Kuysoft’un herhangi bir zarara uğraması durumunda, Kuysoft’un doğmuş zararını derhal tazmin edeceğini; eğer Güvenli Hesap içinde bulunan parası olması halinde, Kuysoft’un herhangi bir ihbar ve ihtar şartı olmaksızın doğan zararını bu bedelden alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

m) Satıcı, satışa arz ettiği Ürünler ile ilgili olarak gerek satım aşamasında ve gerekse satım işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, Alıcı’ların ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı alıcı ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kuysoft aleyhine Alıcı ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini Satıcıya rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

n) Satıcı, Kuysoft’un, Websitevitrini’de sattığı Ürünler’e ilişkin Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik gereğince kendisine ait kullanıcı ve satışa konu Ürün’e ilişkin verdiği bilgileri kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

o) Satıcı, Ürün ile ilgili bilgilerin doğruluğundan sorumlu olacağını, Kuysoft’un kendisi tarafından sağlanan bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ö) Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışlara Dair Yönetmelik hükümlerine uygun davranacağını ve işbu hükümleri kısıtlayıcı veya ortadan kaldırıcı herhangi bir işlem veya beyanda bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında Alıcı’ya karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Alıcı ile arasında kaynaklanan her türlü anlaşmazlık, dava ve talepten Kuysoft’un her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve ön bilgilendirme formu ve mesafeli sözleşme hükümlerine uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

p) Satıcı, satışa arz ettiği Ürün’ü/Ürünler’i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle ve Ürünle ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla yükümlüdür. Satıcının, gerek Kullanıcı Sözleşmesi’ne gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine gerekse 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine veya diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak listelemesi nedeniyle Kuysoft’un maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. Kuysoft tarafından Satıcının Ürün’ü/ürünler’i yanlış kategorilendirdiğinin veya Ürün/Ürünlerle ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya kelimeler verdiğinin tespit edilmesi halinde, Kuysoft bu Ürün’ü/Ürünler’i Websitevitriniden kaldırma hakkına sahiptir. Kuysoft’un söz konusu Ürün’ü/Ürünler’i Websitevitriniden kaldırması nedeniyle Satıcının Kuysoft’dan zarar ve ziyan talep etmesi söz konusu değildir.

5.4. Kuysoft’un Hak ve Yükümlülükleri

a) Kuysoft, Websitevitrini’de sunulan Hizmeteri ve içerikleri her zaman, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kuysoft, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Kuysoft’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Kuysoft tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılara aittir.
b) Kuysoft, Websitevitrini üzerinden, Kuysoft’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Websitevitrinilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Kuysoft tarafından sağlanmış olabilir ve web Websitevitrinisini veya Websitevitriniyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web Websitevitrinisi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitevitrini üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web Websitevitrinileri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web Websitevitrinilerinden sunulan hizmetler veya Ürün’ler veya bunların içeriği hakkında Kuysoft’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

c) Kuysoft, Websitevitrini’de sağlanan Hizmeter ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

d) Satıcının satışa arz ettiği ürünlere, kendisinin, arkadaşının, akrabalarının veya tanıdığı başka bir şahsın teklif vermesi, ‘manipülasyon’ (sahte teklif vermek) olarak değerlendirilir. ‘Manipülasyon’ yaptığı ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen Yasaklı Ürünler’i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Websitevitrini’de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcının üyeliği, Kuysoft tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

e) Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen Yasaklı Ürünler’i ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan Ürünleri satışa arz ettiği ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve Websitevitrini’de belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Satıcının üyeliği, Kuysoft tarafından geçici veya kalıcı olarak iptal edilir.

f) Kuysoft, Kullanıcılar arasında Websitevitrini üzerinden gerçekleşen ve Websitevitrini’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitevitrini’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Kuysoft tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kuysoft, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı’yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı’nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

g) Kullanıcılar ve Kuysoft hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

h) Kullanıcıların, Websitevitrini’ye üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların “kullanıcı ismi” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Kuysoft Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

ı)  Kuysoft, marka ve fikri hakkı dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında olan kişiler tarafından Hak Sahipliği Koruma Programı aracılığı ile başvuruları inceleyecektir. Kuysoft’a hak sahibi koruma programı ile yapılan başvurular sonucunda kullanıcılara ilişkin Ürünler’in listemelerini kaldırma ve gerektiğinde Kullanıcılar’ın üyeliklerini askıya alma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
i) Kuysoft, Kullanıcılar’ın satışa arz ettikleri ürünler ile ilgili bilgileri istatistiksel bilgi toplamak amacıyla kullanabilir.

j) Satışa konu ürünün ithali, bu sırada doğabilecek ve/veya vergi, fon, ceza, sair her türlü yükümlülük ve bunların faizleri ile ilgili sorumluluk Satıcı’ya aittir. Yer Sağlayıcı sıfatını haiz Kuysoft’un bu hususlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6. Yasaklı Ürünler

a) Kuysoft tarafından Websitevitrini’de verilen Hizmeter kapsamında, bazı Ürünler’in satışa arzı Kuysoft tarafından yasaklanmıştır. Satışa arzı yasaklanan Ürünler, Websitevitrini’nin ‘Yardım’ bölümünde, Yasaklı Ürünler listesinde ve işbu Kullanıcı Sözleşme’nin ekinde Yasaklı Ürünler listesinde belirtilmektedir. Kuysoft’da satışı yasak olan ürünler, sadece Yasaklı Ürünler listesi ile sınırlı olmayıp, Mevzuattan veya Kuysoft A.Ş. Politikaları gereği yasaklanan ürünleri ve ürünlerw ilişkin kuralları da kapsamaktadır.

b) Yasaklı Ürünler’in Satıcı tarafından Websitevitrini’de satışa arz edilmesi ve bu durumun Kuysoft tarafından tespit edilmesi halinde, Kuysoft, ilgili Yasaklı Ürünler’in satışa arz bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve/veya bu ürünlere ilişkin listeleme ücretlerini iade etmeme ve/veya Yasaklı Ürünler’i satışa arz eden Satıcının üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme ve/veya Kullanıcı Sözleşmesi’ni ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

c) Kuysoft, gerekli gördüğü durumlarda (özellikle çalıntı, kaçak veya sahte Ürün satışlarında), Satıcı’ya önceden uyarıda bulunmaksızın, Satıcı hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla, Cumhuriyet Savcılığı’na ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Kullanıcı, Yasaklı Ürünler’in satışıyla bağlantılı olarak, Kuysoft ihbarı ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, Kuysoft’u hiç bir isim veya sıfatla sorumlu tutmamayı ve her ne suretle olursa olsun tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, aynı sebepten kaynaklanarak üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde, Kuysoft’un, doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, tüm dava ve diğer yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

d) Satıcı, Websitevitrini’de sergilediği ürünlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti gümrük mevzuatı ve rejimine uygun olarak gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş Ürünler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

e) Websitevitrini’de yürürlükteki gümrük mevzuatı ve rejimine aykırı olarak veya hiç gümrük işlemine tabi tutulmaksızın, Türkiye’ye giriş yapmış Ürünler’in sergilenmesi ve satışı yasaktır. Yurt dışında yerleşik Kullanıcıların gümrük işlemine tabi tutularak serbest dolaşıma girmemiş Ürünleri Websitevitrinivitrini’de satışa sunmaları ve satmaları yasaktır. Kuysoft, gümrük işlemine tabi tutulmamış Ürünler’i, doğrudan yurtdışı satışı olarak satmak teşebbüsünde bulunan Kullanıcıların sergilediği Ürünler’i, haberdar olduğu anda iptal eder ve bu tür teşebbüste bulunanlara listeleme ücreti iadesi yapmaz.

7. Websitevitrinivitrini Hizmetleri

a) Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi, Kullanıcılar arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi ve Kullanıcıların diğer Kullanıcılar hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen Kullanıcıların insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Kullanıcılar, Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece Kuysoft Hizmeteri ve Websitevitrini’nin kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda oluşturacaklardır.

b) Kullanıcı profili oluşturulurken ve Kullanıcı profiline yeni yorumlar eklenirken, Kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen Kullanıcı’ya aittir. Kuysoft, Kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

c) Kullanıcılar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, Kullanıcı Profili Değerlendirme Sistemi’ni manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, Kuysoft’un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve Kuysoft’un Kullanıcı’nın üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

d) Kullanıcıların Kullanıcı profiline ekledikleri yorumlar,Kullanıcı Profilinde Değişiklik kısmında ayrıntılı olarak tanımlanan kurallar , hiçbir şart ve koşulda, Kuysoft tarafından değiştirilmeyecektir.

e) Kullanıcılar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı’ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Kuysoft’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshetme ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

f) Kullanıcılar, Kuysoft tarafından WebWebsitevitrinivitrini’de belirtilen kuralları veya Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, Kuysoft tarafından Kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

8. Ücretlendirme

Kuysoft, satışa arz için Ürün listeleme, Güvenli Satış Sistemi’ni kullanma ve Ek Hizmeterle ilgili Hizmet ücretlerini, WebWebsitevitrinivitrini’nin ‘Yardım’ bölümünde ilan edecektir. Hizmet ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişikliğin ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde, kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. WebWebsitevitrinivitrini’de aksi belirtilmediği takdirde, WebWebsitevitrinivitrini’deki Hizmeter karşılığı alınacak bütün ücretler, Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

9. Gizlilik Politikası

Kuysoft, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Kuysoft, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Politikasının aksine müsade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

10. Diğer Hükümler

10.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Websitevitrini’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Kuysoft’un telif haklarına tabi çalışmalar) Kuysoft’a ait olarak ve/veya Kuysoft tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Kuysoft Hizmeterini, Kuysoft bilgilerini ve Kuysoft’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Kuysoft’un Hizmeterine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Kuysoft’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Kuysoft’un, Kuysoft Hizmeteri, Kuysoft bilgileri, Kuysoft telif haklarına tabi çalışmalar, Kuysoft ticari markaları, Kuysoft ticari görünümü veya Websitevitrini vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Kullanıcılar, Kuysoft’un Marka ve Logosu’nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

10.2. Sözleşme Değişiklikleri

a) Kuysoft, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, WebWebsitevitrinivitrini’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

b) İşbu Kullanıcı Sözleşmesi mevcut kayıtlı tüm kullanıcılar açısından 12.03.2014 tarihinde ve bu tarihte ve sonrasında kayıt olan tüm kullanıcılar açısından kayıt oldukları kayıt tarihinden itibaren geçerlilik kazanacaktır. Sözleşmenin bir önceki halini sayfanın en altında inceleyebilirsiniz.)

10.3. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Kuysoft, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Kuysoft için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kuysoft’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitevitrini’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Son Güncelleme: 16.09.2016